ประกันสังคม : กรณีชราภาพ

ประกันสังคม : กรณีชราภาพ

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน

ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

เรื่อง "ประกันสังคม : กรณีชราภาพ"

นำเสนอโดย นางจินตนา มังคละกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

แบบฟอร์ม OPL -> ประกันสังคม : กรณีชราภาพ