แบบฟอร์มอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มตารางการใช้พื้นทีอาคาร ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลรายจ่ายจริงเงินรายได้ในส่วนของเงินทุนคณะ/ส่วนงาน

แบบกรอกข้อมูล KMUTNB General Information Bulletin 2020 - 2021

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2566 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลงานอันทรงเกียรติและนวัตกรรมดีเด่นของ มจพ.

เอกสารเผยแพร่ ITA

แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2565

Employer Satisfaction Surey on the Performance of KMUTNB Graduates for Academic Year 2022

รายงานการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

รายงานการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

รายงานการประเมินตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรณที่ 21 มจพ.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2566 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567