การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ในแผนฯ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัย

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 13

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามบันทึกข้อความ กผ. 222/2564)

ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566