แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ มจพ. ปี 2567

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ม. ปี 2567 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ในแผนฯ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 13

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามบันทึกข้อความ กผ. 222/2564)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 7 เดือน