มจพ.จัดประชุมถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัด

อ่านต่อ

การวิเคราะห์การมีงานทำและการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มจพ.

อ่านต่อ

สารสนเทศ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2565 มจพ.

อ่านต่อ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เล่มแผนฯ 13 มจพ.

อ่านต่อ

การมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/690523955944072และ

อ่านต่อ