มาทำความรู้จักกับ "S-CURVE 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต"

มาทำความรู้จักกับ "S-CURVE 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต"

การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

  • การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)  

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)  

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)


  • การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ประกอบด้วย

1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)

2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  

3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)

4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)

5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)


ดาวน์โหลดเอกสาร  

https://drive.google.com/file/d/1zadt1anaKMAJbURVLFaeRNrJRbcGnt2d/view?usp=sharing