ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสัมมนา“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี” ระยะที่ 2 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสัมมนา >>> https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kCfDmgjSxPHNQLXMKF6ez6tcq85n_CfRภาพบรรยากาศการสัมมนาระยที่ 1

อ่านต่อ

ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.

อ่านต่อ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ.

⇓ เล่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)

อ่านต่อ

กองแผนงานสีเขียว Green Planning

อ่านต่อ

กองแผนงานรับรางวัลการประกวด สำนักงานน่าอยู่ ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้กองแผนงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์

อ่านต่อ