สารสนเทศ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2566 มจพ.

อ่านต่อ

KMUTNB Bulletin 2023-2024

อ่านต่อ

การบริหารอัตรากำลังและภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ

มจพ.จัดประชุมถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัด

อ่านต่อ

การวิเคราะห์การมีงานทำและการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มจพ.

อ่านต่อ