โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

สามารถ Download เอกสารได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1AJgn3yUeu0shbHdOaMmFeVTrzeceBxpy/view?usp=sharing