มจพ.จัดประชุมถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

มจพ.จัดประชุมถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัด “การประชุมถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)” ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. - 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้แก่ผู้บริหารทุกส่วนงานและบุคลากรทุกท่าได้รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน โดยได้เชิญผู้บริหารจากทุกส่วนงานใน มจพ.กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ส่วนผู้บริหารจาก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings นอกจากนี้บุคลากรทุกท่านจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกองแผนงาน https://www.facebook.com/PlanningDivisionKmutnb อีกด้วย