ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567