แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัย