รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566