รายงานค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลา

ปีงบประมาณ 2565
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2564
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2563
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2562
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2560
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2561
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2556
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2557
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2558
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2559
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา