การวิเคราะห์การมีงานทำและการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มจพ.

การวิเคราะห์การมีงานทำและการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มจพ.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.planning.kmutnb.ac.th/upload/document/16885414232042707269.pdf