เกมศูนย์ (Zero Sum Game)

เกมศูนย์ (Zero Sum Game)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง เกมศูนย์ (Zero Sum Game) นำเสนอโดย นางสาวฐิติพร  ตันติศรียานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

form_OPL.pdf