การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2564

การจัดการความรู้ของหน่วยงานกองแผนงาน ประจำปี 2564

https://drive.google.com/file/d/1SV_oluKdn21vegieoMOs2uGHJC-Ut-XS/view?usp=sharing